Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Získanie osvedčenia na „Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z. z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 12. 11. 2018 - 23. 11. 2018
Odborný garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Účastnícky poplatok: pri platbe bankovým prevodom VS: 114 003, 395  €
Organizačný garant: Mgr. Tatiana Kobidová
Tel.: +421 37 7910 290
E-mail: tatiana.kobidova@agroinstitut.sk
Poznámka: Skúška bude v Agroinštitúte Nitra, Akademická 4.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 114 003
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).