Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Nové zmeny v zákone o odpadoch

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom seminára aktuálne ucelené informácie o zákone 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových usmerneniach vydaných MŽP SR.

Určené:

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia vyhradených výrobkov, ostatní záujemcovia

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, začiatok o 9:00, registrácia účastníkov od 8:30 hod.
Termín/y: 1. 10. 2018 - 21. 12. 2018

Termíny sústredení:
Presný termín školenia závisí od záujmu účastníkov.

Odborný garant: Ing. Zuzana Balková

Zuzana Balková sa problematike životného prostredia venuje od roku 1998. Od roku 2001 pracuje ako konzultantka a externá poradkyňa „na voľnej nohe“, v rámci svojej činnosti vykonáva aj audity plnenia legislatívnych požiadaviek.
Zuzana Balková je garantom rubriky na Odpady - portál, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnostiam.
Program:
  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - zmeny v novom zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia (informácia o novele zákona účinnej od 1.12.2017)
  • Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 376/2015 Z.z. a ich novely - informatívne
  • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá evidencií, ohlásení, povinnosti,novinky v nadväznosti na zmeny od 15.10.2017
  • Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
  • Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7? Aké sú jeho povinnosti.  Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Kto ním môže byť a za akých podmienok?
  • Diskusia, individuálne konzultácie vlastných evidencií a ohlásení

 

Na školení poskytneme ucelené informácie o legislatívnych zmenách v kontexte praktických návodov a riešení tak, aby ste sa vyvarovali prípadným chybám v každodennej praxi.

Účastnícky poplatok: 108 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 110 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky online, o presnom termíne Vás budeme informovať.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania školenia, ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom linku: http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok