Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore - kurz pre mladých poľnohospodárov v súvislosti s nariadením vlády SR č. 342/2014 Z.z.

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2018 v termíne najneskôr do 15.5.2018

Určené:

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2018 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Rozsah: 40 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra GPS:48°18\'21.4661281\"N 18° 5\' 59.3134403\" E
Termín/y: 2. 5. 2018 - 11. 5. 2018

Termíny sústredení:
2. - 4. 5.2018
10.- 11.5.2018

Odborný garant: Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Program:

Obsahová náplň:

 • právne predpisy  súvisiace s podnikaním v poľnohospodárstve,
 • daňová a odvodová politika štátu,
 • podporné opatrenia v agrosektore,
 • administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie,
 • možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky  v správe  a nakladaní Slovenského pozemkového fondu,
 • štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodársky a enviromentálnych podmienok (DPEP),
 • zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť,
 • podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty,
 • základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat,
 • rastlinná výroby – strukoviny, okopaniny, olejniny,
 • špeciálna rastlinná výroba,
 • požiadavky na podnikateľský plán.
Účastnícky poplatok: 222 € vrátane DPH, pri úhrade bankovým prevodom najneskôr tri dni pred termínom, v hotovosti 225 €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: 1. Registrácia účastníkov: v prvý deň konania vzdelávacieho kurzu od 8.00 hod. do 9.00 hod. v učební Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra.
2. Prihlásiť sa môžete elektronicky prostredníctvom našej www stránky www.agroinstitut.sk. V časti Akruálne termíny pre kurzy a semináre si vyhľadáte zvolený termín kurzu, otvoríte si ho kliknutím na názov, zobrazí sa Vám základná informácia o kurze a v spodnej časti je online prihláška, ktorú vyplníte a odošlete. Následne Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom nasledujúceho linku: http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=623
3. Účastnícky poplatok: 222 € vrátane DPH, pri úhrade bankovým prevodom najneskôr tri dni pred termínom konania.
Účastnícky poplatok 225 € vrátane DPH, pri úhrade v hotovosti pri prezentácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 120 002,
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
4. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.
5. Výuka bude prebiehať v rozsahu 8 – 10 hodín výuky denne, v čase od 8.00 hod. - 15.30 hod., resp. 17.00 hod.
6. Ubytovanie nie je zahrnuté v cene . V prípade záujmu ubytovať sa, je možné rezervovať si ubytovanie priamo na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik, tel. číslo 037/ 7910 111, 0908 291 248,
fax 037 653 3361,
e-mail: recepcia@agroinstitut.sk,
rezervácia možná cez http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia.
Cena ubytovania v dvojlôžkovej izbe pre účastníkov kurzu s raňajkami je 26 €/osobu/noc, ostatné izby viď cenník http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-cennik.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).