Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

NOVÉ TRENDY VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY V RASTLINNEJ VÝROBE

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 seminár
Forma: denná
Cieľ:

-doplniť vzdelanie účastníkov v oblasti moderného a efektívneho využívania poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
-oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi, zásadami a princípmi v systéme presného poľnohospodárstva a riadeného pohybu poľnohospodárskych strojov na poli až po vyčíslenie ekonomickej efektívnosti

Určené:

pre zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov, stredných riadiacich pracovníkov, užívateľov techniky

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 7. 12. 2017 - 8. 12. 2017
Odborný garant: prof.Ing.Vladimír Rataj, PhD.-Technická fakulta SPU Nitra
Program:

 1 .DEŇ:

9.00 – 10.35  hod. Trendy v technologických systémoch v rastlinnej výrobe.

 Doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

technologické systémy v rastlinnej výrobe,
náročnosť technologických operácií na pohonné hmoty,
náklady a ekonomika výroby.

10.50 – 12.25  hod. Trendy v konštrukcii a využívaní poľnohospodárskej techniky vo vzťahu k ochrane životného prostredia a zveri.

Prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

význam zachovania biologickej rovnováhy v biotopoch,
pozitíva a negatíva stavov poľovnej zveri v SR,
negatívne dopady poľnohospodárskej techniky na poľovnú zver,
technické riešenia poľnohospodárskej techniky na ochranu poľovnej zveri.

12.25 – 13.00  hod. – obed

13.00 – 14.35  hod. Trendy vo využívaní závlah a závlahových systémov

Doc. Ing. Ján Jobbagy, PhD.

dopady klimatických zmien na rastlinnú výrobu,
používané zavlažovacie zariadenia a trendy ich vývoja,
riadenie a organizácia závlah,
zavlažovanie v súvislosti s platnou legislatívou SR.

2 .DEŇ:

9.00 – 10.35  hod. Systém presného poľnohospodárstva (Precision Farming)

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

princíp a význam presného poľnohospodárstva,
výrobné prostredie a jeho variabilita,
priestorovo diferencovaný prístup na vykonávanie pracovných zásahov,
prípadové štúdie porovnania klasického a presného systému využívania techniky
efekty dosahované v systéme presného poľnohospodárstva.

 

10.50 – 12.25  hod.  Systém riadeného pohybu strojov na poli (Controlled Traffic Farming)

 Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

princíp a význam riadeného pohybu strojov na poli 
technológia riadeného pohybu strojov po poli a jej efekty.

12.25 – 13.00  hod. – obed

13.00 – 14.35  hod. Trendy v navigácii a riadení strojov na smer jazdy

Ing. Miroslav Macák, PhD.

požiadavky a systém vedenia stroja na smer jazdy,
navigácia pomocou systémov GNSS,
presnosť navigácie,
technické riešenia dostupné v SR.

Účastnícky poplatok: 99,- € pri platbe bankovým prevodom 101,- € pri platbe v hotovosti €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.