Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

NITRA: Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre VEDÚCICH PRACOVNÍKOV A APLIKÁTOROV v poľnohospodárstve

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou.

Určené:

fyzické a právnické osoby, kt. aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárstve (vedúci pracovníci, aplikátori).

Rozsah: 8
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra so začiatkom o 8.00, registrácia od 7.30 hod
Termín/y: 14. 12. 2017
Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.
Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín.
Vedenie záznamov o každom použití prípravkov na ochranu rastlín.
Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
Príprava aplikačných zriadení na aplikáciu, ich kalibrácia a spôsob obsluhy
 Používanie aplikačných zariadení , ich údržba,  špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly aplikačných zariadení, spôsoby zlepšenia kvality postreku.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Účastnícky poplatok: 53,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 55 €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 111 010
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.