Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra š.p.
 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Určené:

Funkciu preventivára požiarnej ochrany obce môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 80 hodín v zmysle § 33 ods.1písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4
Termín/y: 27. 11. 2017 - 8. 12. 2017

Termíny sústredení:
1. sústredenie 27.11.- 01.12.2017
2. sústredenie 04.12.- 08.12.2017

Odborný garant: Ing. Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 324 €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.