kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aplikácia zákona o pozemkových spoločenstvách

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s aplikáciou zákona o pozemkových spoločenstvách pri plnení povinností spoločného užívania pozemkov buď vo forme spoluvlastníctva osôb (podielnikov) spoločnej nehnuteľnosti, alebo vlastníctva pozemkov jednotlivých vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností , o prevodoch poľnohospodárskych pozemkov a zdaňovaním príjmov členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v súčasnosti.

Určené:

pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá , komposesoráty, pre zástupcov urbariátov, želiarskych spolkov a pre ostatných záujemcov o danú problematiku

Rozsah: 8 hodín
Miesto konania: Michalovce, Bardejov
Termín/y: 22. 03. 2017 - 23. 03. 2017

Termíny sústredení:
▪ 22. marec 2017: Hotel DRUŽBA, J. Hollého 698/1, 071 01 MICHALOVCE
▪ 23. marec 2017: Hotel ŠARIŠ, SNP 1, 085 01 BARDEJOV

Odborný garant: Ing. Pavel BÚTOR, Mgr. Martn ILLÁŠ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
Ing Ida GALUSOVÁ, Finančné riaditeľstvo, Banská Bystrica
Program:

Pozemkové spoločenstvá  - najčastejšie aktuálne otázky pre riadne fungovanie pozemkových spoločenstiev

Ÿ- ako rozlišovať, čo je spoločná nehnuteľnosť a čo spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť;

- najčastejšie chyby pri zakladaní spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach;

- postup pri oddeľovaní časti spoločnej nehnuteľnosti, vlastníctvo oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, prevod vlastníctva oddelenej časti spoločnej  nehnuteľnosti a jej zápis v katastri nehnuteľností;

- ako predať alebo kúpiť podiel na spoločnej nehnuteľnosti, aký je postup aby prevod alebo prechod  nebol v rozpore so zákonom;

- vlastníctvo k podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a ako sa s ním nakladá;

- možno prenajať spoločnú nehnuteľnosť alebo len podiel na spoločnej  nehnuteľnosti;

- nadobúdanie právneho postavenia orgánov spoločenstva, volebné obdobie orgánov spoločenstva a ich volebné obdobie;

- vzťah pozemkového spoločenstva k Slovenskému pozemkovému fondu a iným organizáciám;

- najčastejšie nedostatky, resp. problémy pri konaní valných zhromaždení –  pozvánka, program, zvolanie valného zhromaždenia obvodným lesným úradom, čiastkové  schôdze, mimoriadne zasadnutie zhromaždenia;

- zrušenie spoločenstva podľa § 6 písm. a) zákona č.97/2013 Z. z.;

- transformácia pozemkového spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo  družstvo;

- možnosti po zániku pozemkového spoločenstva.

Pozemkové spoločenstvá - čo je potrebné zmeniť a doplniť pri plánovanej novele zákona o pozemkových spoločenstvách

- nadobúdanie vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti pozemkovým  spoločenstvom;

- funkčné a volebné obdobie orgánov spoločenstva, konanie orgánov spoločenstva pod zákonom  stanovený počet;Ÿ 

- valné zhromaždenie, jeho zvolávanie, priebeh a závery;

- výkon štátneho dozoru a realizácia záverov štátneho dozoru v praxi;

- stanovenie postavenia správcu lesných pozemkov pri spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti;

- fungovanie spoločenstva po jeho zániku a pod.

Zákon č. 140/2014 Z . z. – prevod poľnohospodárskeho pozemku

- účel, dôvody, tendencie;

- postup, výnimky podľa pozemkov, typu prevodu, osoby nadobúdateľa;

Ÿ- osvedčovanie a katastrálne konanie.

Pozemkové spoločenstvo – daňová problematika 

1. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP).

2. Vybrané okruhy zákona o dani z príjmov

- predmet dane, všeobecná definícia daňového výdavku, zamestnanecký benefit;

- daňový výdavok po zaplatení, výdavok na PHL, výdavky na reklamné predmety;

Ÿ- manká a škody;

 

- odpis zásob, odpisy HM poskytnutého na prenájom;

 

- zostatková cena predaného majetku;

- nedaňové výdavky;

- tvorba rezerv, tvorba opravných položiek a odpis pohľadávok;

- dodanenie neuhradených záväzkov, zmarená investícia;

- inventarizačný prebytok;

- odpočet daňovej straty, daňová licencia, transferové oceňovanie.

3. Zmeny ZDP platné od 1.1.2017 (platenie preddavkov, iné zmeny ...).

4. Podiel člena PS s právnou subjektivitou na zisku a na majetku spoločenstva do 31.12.2016 a od 1.1.2017.

5. Daňové priznanie za rok 2016.

Ÿ

Účastnícky poplatok: 65,00 EUR €
Organizačný garant: Ing. Eva Barboriaková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: barboriakova@agroinstitut.sk
Poznámka: Prezentácia účastníkov sa bude konať v mieste konania od 8,30 - 9,00 hod.
• Odborný program od 9,00 – 16,15 hod. vrátane obeda a prestávok
• Cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou podľa zák.č.18/96 Z. z. o cenách a zahŕňa organizačné náklady, študijný materiál, obed, občerstvenie.
Záväznú prihlášku treba zaslať obratom (e-mailom, faxom – v tomto prípade priniesť originál osobne na vzdelávaciu aktivitu ). Zároveň Vás zdvorilo žiadame upovedomiť o tejto vzdelávacej aktivite ďalšie pozemkové spoločenstvá vo vašej blízkosti.
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.