kalendár školení

kalendár podujatí

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA ZVIERAT, DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

 seminár
Cieľ:

Poskytnúť účastníkom informácie o postupoch uplatnenia neprojektového Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie zvierat

Určené:

Mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe uchádzajúce sa a prijímajúce podporu z Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020, záujemcovia o uvedenú problematiku

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 28. 3. 2017
Odborný garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Program:
  • Vybrané ustanovenia Zákona č. 39/2007 Z. z., o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška MPRV SR č. 48/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.
  • Vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
  • Vyhláška MPRV SR č. 50/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 20/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
  • Dôležité časti krížového plnenia
  • Opatrenie 14 Dobré životné podmienky zvierat
  • Požiadavky na welfare, princípy nastavenia výberových kritérií
  • Implementácia legislatívnych predpisov v praxi
Účastnícky poplatok: 69 € pri úhrade prevodom z účtu, pri úhrade v hotovosti pri registrácii 71 €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p., žiadateľ o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky je povinný podať žiadosť na PPA v termíne od 13. marca 2017 do 31. marca 2017.
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia