kalendár školení

Anotácie k vydaným publikáciám OECD

Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2014 - február 2015. Publikácie je možné objednať priamo na stránke OECD.

Nové e-knihy vo FAO

Prečítajte si nové tituly z vydavateľstva FAO dostupné zdarma v piatich elektronických formátoch (iPad, nook, kobo, Reader, kindle). Napr.: Ako sa vyrovnať so zmenou klímy - úloha genetických zdrojov vo výžive a poľnohospodárstve, Stav výživy a poľnohospodárstva v 2014, Potravinový výhľad - október 2014 a ďaľšie.
 

http://www.fao.org/publications/e-book-collection/en/
 

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI!
Do knižnice sa nám podarilo získať nové publikácie z vydavateľstva OECD.

 

Ponúkame Vám Ročenky, Štatistiky, Poľnohospodárske a ekonomické výhľady, OECD prehľady vidieckej politiky v jednotlivých krajinách, atď.

Publikácie sú v anglickom jazyku a sú Vám k dispozícii v našej knižnici denne od 9.00 do 14.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka na Svetový Deň Potravín 2014

"Rodinné farmy: nasycujú svet, starajú sa o planétu."

Srdečne Vás pozývame na národné oslavy Svetového dňa potravín 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2014 v budove Agroinštitútu na Akademickej ulici a v Obchodnom Centre Mlyny v Nitre. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Flash správa - OECD o vzdelávaní 2014

OECD tak ako každý rok, aj tento rok vydala dňa 9. septembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu „OECD Výhľad vzdelávania 2014“ (OECD Education at a Glance 2014). Viac v prílohe.

FLASH SPRÁVA Stálej misie SR pri OECD

OECD vydala už tridsiaty druhý raz svoju „vlajkovú“ publikáciu: OECD Výhľad zamestnanosti 2014 (OECD Employment Outlook 2014). Publikácia vychádza v čase dvadsiateho výročia vydania Stratégie zamestnanosti OECD. Viac v prílohe.

Súťaž o najkrajší plagát: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu

Zapojte sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej FAO: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže na národnej úrovni, zašlite svoje práce do 30. 9. 2014 aj na e-mailovú adresu: kniznica@agroinstitut.sk. Tieto budú vyhodnotené na národných oslavách Svetového dňa potravín, ktoré sa  uskutočnia v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik dňa 23. 10. 2014. 

 

SÚŤAŽ - Veľké pohodlne chutné obedovanie

Spotrebiteľská súťaž "Veľké pohodlne chutné obedovanie" v Agroinreštaurácii Nitra v termíne od 2.9.2014 do 30.1.2015. Viac v pdf prílohe.

Pozvánka na workshop "Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka"

Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci so spoločnosťou Metis, Rakúskym inštitútom pre ekonomický výskum (WIFO) a s Európskou asociáciou pre informácie o miestnom rozvoji (AEIDL) Vás pozýva na workshop „Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka“, ktorý sa uskutoční 30. júna 2014 v budove Agroinštitútu v Nitre. Cieľom workshopu je diskusia o dopade investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora v Nitrianskom kraji.

Bližšie informácie (ako aj pozvánku, prihlášku a program) nájdete na:
http://www.arvi.sk/index.php?choice=10&news=125

Stav svetového rybolovu a akvakultúry 2014

Rybolov a akvakultúra predstavujú v súčasnom období zdroj potravy a príjmov pre väčšie množstvo ľudí než kedykoľvek v minulosti, pričom ale udržateľnosť týchto odvetví je ohrozovaná škodlivými praktikami a zlým manažmentom.
"Zdravie našej planéty, rovnako ako naše vlastné zdravie i budúca potravinová bezpečnosť závisia od toho, ako sa správame k modrému svetu. Musíme zabezpečiť, aby environmentálne zdravie bolo kompatibilné so zdravím ľudí tak, aby vytvárali dlhodobo udržateľnú prosperitu pre všetkých. Z tohto dôvodu FAO podporuje "Modrý rast", ktorý je založený na udržateľnom a zodpovednom riadení našich vodných zdrojov ", José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO.

Tlačová správa a video tu.

Stiahnite si kópiu zdarma: The state of world fisheries and acquaculture.pdf

 

Medzinárodná Kuchárka Quinoa: Tradične i inovatívne

Náš tip z virtuálnej knižnice FAO:

Quinoa, medzinárodná kuchárka: tradične i inovatívne

Spoznajte bližšie túto zaujímavú a zdravú plodinu aj prostredníctvom receptov z knižnice FAO.

Nová centrálna databáza FAO o krajinnej pokrývke

 

Originálny text v pôvodnom znení (EN):

http://www.fao.org/news/story/en/item/216144/icode/

Pokyny pre dodávateľov množiteľského materialu pestovaných rastlín rok 2014

MEDZINÁRODNÝ ROK RODINNÝCH FARIEM

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zvýšenie prestíže rodinných fariem a drobných roľníkov, upriamenie pozornosti na ich význam a úlohu pri odstraňovaní hladu a chudoby vo svete, v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a skvalitňovaní životných podmienok, v manažmente prírodných zdrojov, v ochrane životného prostredia a udržateľnom rozvoji, hlavne vo vidieckych oblastiach.

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zmena postavenia rodinných fariem a ich posun do centra pozornosti poľnohospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky národných agend prostredníctvom identifikácie rezerv a príležitostí tak, aby mohlo dôjsť k ich spravodlivejšiemu a vyváženému rozvoju. Medzinárodný rok rodinných fariem 2014 poskytne fórum na širokú diskusiu a spoluprácu na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom zvýšenia informovanosti o problematike a pochopenia problémov, ktorým čelia drobní poľnohospodári a môže tak pomôcť nájsť efektívne spôsoby podpory rodinných fariem.

ČO SÚ RODINNÉ FARMY?

Rodinné farmy zahŕňajú všetky poľnohospodárske činnosti v prepojení na mnohé oblasti rozvoja vidieka. Rodinná farma je spôsob organizovania poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej, pasienkarskej a akvakultúrnej výroby, ktorá je spravovaná a prevádzkovaná rodinou, pričom je závislá hlavne od práce rodinných príslušníkov - žien i mužov.

Rodinné farmy sú prevládajúcou formou poľnohospodárstva v sektore výroby potravín a to ako v rozvojových, tak i rozvinutých krajinách.

Na národnej úrovni existuje viacero faktorov, ktoré majú kľúčový význam pre úspešný rozvoj rodinných fariem, ako sú napríklad agro-ekologické podmienky a charakteristiky územia, politika životného prostredia, prístup k trhom, dostupnosť poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov, prístup k technológiám a poradenstvu, dostupnosť finančných zdrojov, demografické, ekonomické a sociálno-kultúrne podmienky, dostupnosť odborného vzdelania, atď.

Rodinné farmy zohrávajú významnú sociálno-ekonomickú, environmentálnu a kultúrnu úlohu.

V ČOM SPOČÍVA VÝZNAM RODINNÝCH FARIEM?

  • Rodinné farmy a drobní roľníci sú neoddeliteľnou súčasťou svetovej potravinovej bezpečnosti.
  • Rodinné farmy zachovávajú tradičné potravinárske postupy a výrobky, prispievajú k vyváženej strave, k ochrane svetovej agro-biodiverzity a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov.
  • Rodinné farmy predstavujú príležitosť na posilnenie miestnych ekonomík, najmä v kombinácii s konkrétnymi opatreniami zameranými na sociálnu ochranu a blaho komunít.

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku
  Odborná konferencia
Forma: Denná
Cieľ: informovať pestovateľov odborné informácie o vývoji , trendoch a inováciách v pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Určené: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov o pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Miesto konania: Nitra
Termín/y: 3. 12. 2013

Agroinštitút Nitra, kongresová sála
Program:


9,00 - 9,10 hod. Otvorenie konferencie -súčasný stav v pestovaní jačmeňa na Slovensku a vízie Ing. Rudolf Zajac, viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu

9,10 - 9,30 hod. Sladovnícky priemysel na Slovensku – súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. – prezidentka SZVPaS

9, 30 - 9,50 hod. Vplyv odrôd na zvyšovanie výnosov a kvalitu sladovníckeho Ing.Vratislav Psota, CSc. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Brno (VÚPaS Brno)

9,50 - 10,10 hod. Kvalita jačmeňa z pohľadu spracovateľa RNDr. Martina Justinová - technológ Heineken Sladovne Slovensko, a.s.

10,10 - 10, 30 hod. Diskusia

10,30 - 10,50 hod. Prestávka

10,30 - 11,10 hod. Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa faktory ovplyvňujúce výnosy a kvalitu sladovníckeho jačmeňa, výsledky pokusov, nákladovosť a efektivita výroby, porovnanie efektivity s inými plodinami Ing. Márie Váňová, Česká zemědelská univerzita Kroměříž

11,10 - 11, 30 hod. Zber a skladovanie, dormancia a pozberové ošetrenie s cieľom zachovania kvalitatívnych parametrov Doc. Ing. Ján Mareček,PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

11,50 - 12,30 hod. Úspešné pestovanie sladovníckeho jačmeňa v praxi – skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky od najlepších pestovateľov na západe a východe Ing.Richard Lošonský, LYCOS - Trnava Sladovňa

12,30 - 13,00 hod. Diskusia

13,00 – 14,00 hod. Obed (pre prihlásených účastníkov je obed zabezpečený v priestoroch konania konferencie)

Účastnícky poplatok: Zdarma, účasť je podmienená zaslaním prihlášky
Organizačný garant: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Tel.: 02/55642324
Mob.: 0903222107
Fax:  
E-mail: konferenciaslad@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie