kalendár školení

Nové e-knihy vo FAO

Prečítajte si nové tituly z vydavateľstva FAO dostupné zdarma v piatich elektronických formátoch (iPad, nook, kobo, Reader, kindle). Napr.: Ako sa vyrovnať so zmenou klímy - úloha genetických zdrojov vo výžive a poľnohospodárstve, Stav výživy a poľnohospodárstva v 2014, Potravinový výhľad - október 2014 a ďaľšie.
 

http://www.fao.org/publications/e-book-collection/en/
 

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI!
Do knižnice sa nám podarilo získať nové publikácie z vydavateľstva OECD.

 

Ponúkame Vám Ročenky, Štatistiky, Poľnohospodárske a ekonomické výhľady, OECD prehľady vidieckej politiky v jednotlivých krajinách, atď.

Publikácie sú v anglickom jazyku a sú Vám k dispozícii v našej knižnici denne od 9.00 do 14.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pozvánka na Svetový Deň Potravín 2014

"Rodinné farmy: nasycujú svet, starajú sa o planétu."

Srdečne Vás pozývame na národné oslavy Svetového dňa potravín 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2014 v budove Agroinštitútu na Akademickej ulici a v Obchodnom Centre Mlyny v Nitre. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Flash správa - OECD o vzdelávaní 2014

OECD tak ako každý rok, aj tento rok vydala dňa 9. septembra 2014 svoju vlajkovú publikáciu „OECD Výhľad vzdelávania 2014“ (OECD Education at a Glance 2014). Viac v prílohe.

FLASH SPRÁVA Stálej misie SR pri OECD

OECD vydala už tridsiaty druhý raz svoju „vlajkovú“ publikáciu: OECD Výhľad zamestnanosti 2014 (OECD Employment Outlook 2014). Publikácia vychádza v čase dvadsiateho výročia vydania Stratégie zamestnanosti OECD. Viac v prílohe.

Súťaž o najkrajší plagát: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu

Zapojte sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej FAO: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže na národnej úrovni, zašlite svoje práce do 30. 9. 2014 aj na e-mailovú adresu: kniznica@agroinstitut.sk. Tieto budú vyhodnotené na národných oslavách Svetového dňa potravín, ktoré sa  uskutočnia v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik dňa 23. 10. 2014. 

 

SÚŤAŽ - Veľké pohodlne chutné obedovanie

Spotrebiteľská súťaž "Veľké pohodlne chutné obedovanie" v Agroinreštaurácii Nitra v termíne od 2.9.2014 do 30.1.2015. Viac v pdf prílohe.

Pozvánka na workshop "Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka"

Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci so spoločnosťou Metis, Rakúskym inštitútom pre ekonomický výskum (WIFO) a s Európskou asociáciou pre informácie o miestnom rozvoji (AEIDL) Vás pozýva na workshop „Podpora investícií v rámci politiky rozvoja vidieka“, ktorý sa uskutoční 30. júna 2014 v budove Agroinštitútu v Nitre. Cieľom workshopu je diskusia o dopade investičných opatrení PRV SR 2007 – 2013 v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora v Nitrianskom kraji.

Bližšie informácie (ako aj pozvánku, prihlášku a program) nájdete na:
http://www.arvi.sk/index.php?choice=10&news=125

Stav svetového rybolovu a akvakultúry 2014

Rybolov a akvakultúra predstavujú v súčasnom období zdroj potravy a príjmov pre väčšie množstvo ľudí než kedykoľvek v minulosti, pričom ale udržateľnosť týchto odvetví je ohrozovaná škodlivými praktikami a zlým manažmentom.
"Zdravie našej planéty, rovnako ako naše vlastné zdravie i budúca potravinová bezpečnosť závisia od toho, ako sa správame k modrému svetu. Musíme zabezpečiť, aby environmentálne zdravie bolo kompatibilné so zdravím ľudí tak, aby vytvárali dlhodobo udržateľnú prosperitu pre všetkých. Z tohto dôvodu FAO podporuje "Modrý rast", ktorý je založený na udržateľnom a zodpovednom riadení našich vodných zdrojov ", José Graziano da Silva, generálny riaditeľ FAO.

Tlačová správa a video tu.

Stiahnite si kópiu zdarma: The state of world fisheries and acquaculture.pdf

 

Medzinárodná Kuchárka Quinoa: Tradične i inovatívne

Náš tip z virtuálnej knižnice FAO:

Quinoa, medzinárodná kuchárka: tradične i inovatívne

Spoznajte bližšie túto zaujímavú a zdravú plodinu aj prostredníctvom receptov z knižnice FAO.

Nová centrálna databáza FAO o krajinnej pokrývke

 

Originálny text v pôvodnom znení (EN):

http://www.fao.org/news/story/en/item/216144/icode/

Pokyny pre dodávateľov množiteľského materialu pestovaných rastlín rok 2014

MEDZINÁRODNÝ ROK RODINNÝCH FARIEM

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zvýšenie prestíže rodinných fariem a drobných roľníkov, upriamenie pozornosti na ich význam a úlohu pri odstraňovaní hladu a chudoby vo svete, v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a skvalitňovaní životných podmienok, v manažmente prírodných zdrojov, v ochrane životného prostredia a udržateľnom rozvoji, hlavne vo vidieckych oblastiach.

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zmena postavenia rodinných fariem a ich posun do centra pozornosti poľnohospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky národných agend prostredníctvom identifikácie rezerv a príležitostí tak, aby mohlo dôjsť k ich spravodlivejšiemu a vyváženému rozvoju. Medzinárodný rok rodinných fariem 2014 poskytne fórum na širokú diskusiu a spoluprácu na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom zvýšenia informovanosti o problematike a pochopenia problémov, ktorým čelia drobní poľnohospodári a môže tak pomôcť nájsť efektívne spôsoby podpory rodinných fariem.

ČO SÚ RODINNÉ FARMY?

Rodinné farmy zahŕňajú všetky poľnohospodárske činnosti v prepojení na mnohé oblasti rozvoja vidieka. Rodinná farma je spôsob organizovania poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej, pasienkarskej a akvakultúrnej výroby, ktorá je spravovaná a prevádzkovaná rodinou, pričom je závislá hlavne od práce rodinných príslušníkov - žien i mužov.

Rodinné farmy sú prevládajúcou formou poľnohospodárstva v sektore výroby potravín a to ako v rozvojových, tak i rozvinutých krajinách.

Na národnej úrovni existuje viacero faktorov, ktoré majú kľúčový význam pre úspešný rozvoj rodinných fariem, ako sú napríklad agro-ekologické podmienky a charakteristiky územia, politika životného prostredia, prístup k trhom, dostupnosť poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov, prístup k technológiám a poradenstvu, dostupnosť finančných zdrojov, demografické, ekonomické a sociálno-kultúrne podmienky, dostupnosť odborného vzdelania, atď.

Rodinné farmy zohrávajú významnú sociálno-ekonomickú, environmentálnu a kultúrnu úlohu.

V ČOM SPOČÍVA VÝZNAM RODINNÝCH FARIEM?

  • Rodinné farmy a drobní roľníci sú neoddeliteľnou súčasťou svetovej potravinovej bezpečnosti.
  • Rodinné farmy zachovávajú tradičné potravinárske postupy a výrobky, prispievajú k vyváženej strave, k ochrane svetovej agro-biodiverzity a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov.
  • Rodinné farmy predstavujú príležitosť na posilnenie miestnych ekonomík, najmä v kombinácii s konkrétnymi opatreniami zameranými na sociálnu ochranu a blaho komunít.

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku
  Odborná konferencia
Forma: Denná
Cieľ: informovať pestovateľov odborné informácie o vývoji , trendoch a inováciách v pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Určené: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov o pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Miesto konania: Nitra
Termín/y: 3. 12. 2013

Agroinštitút Nitra, kongresová sála
Program:


9,00 - 9,10 hod. Otvorenie konferencie -súčasný stav v pestovaní jačmeňa na Slovensku a vízie Ing. Rudolf Zajac, viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu

9,10 - 9,30 hod. Sladovnícky priemysel na Slovensku – súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. – prezidentka SZVPaS

9, 30 - 9,50 hod. Vplyv odrôd na zvyšovanie výnosov a kvalitu sladovníckeho Ing.Vratislav Psota, CSc. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Brno (VÚPaS Brno)

9,50 - 10,10 hod. Kvalita jačmeňa z pohľadu spracovateľa RNDr. Martina Justinová - technológ Heineken Sladovne Slovensko, a.s.

10,10 - 10, 30 hod. Diskusia

10,30 - 10,50 hod. Prestávka

10,30 - 11,10 hod. Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa faktory ovplyvňujúce výnosy a kvalitu sladovníckeho jačmeňa, výsledky pokusov, nákladovosť a efektivita výroby, porovnanie efektivity s inými plodinami Ing. Márie Váňová, Česká zemědelská univerzita Kroměříž

11,10 - 11, 30 hod. Zber a skladovanie, dormancia a pozberové ošetrenie s cieľom zachovania kvalitatívnych parametrov Doc. Ing. Ján Mareček,PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

11,50 - 12,30 hod. Úspešné pestovanie sladovníckeho jačmeňa v praxi – skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky od najlepších pestovateľov na západe a východe Ing.Richard Lošonský, LYCOS - Trnava Sladovňa

12,30 - 13,00 hod. Diskusia

13,00 – 14,00 hod. Obed (pre prihlásených účastníkov je obed zabezpečený v priestoroch konania konferencie)

Účastnícky poplatok: Zdarma, účasť je podmienená zaslaním prihlášky
Organizačný garant: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Tel.: 02/55642324
Mob.: 0903222107
Fax:  
E-mail: konferenciaslad@gmail.com

Pozvánka na oslavy Svetového dňa potravín 2013

Pozývame Vás na národnú oslavu Svetového dňa potravín 2013, ktorá sa uskutoční dňa 22. októbra 2013 od 10.00 hodiny na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

Pozvánku s ďalšími informáciami nájdete v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie