Nová centrálna databáza FAO o krajinnej pokrývke

 

Originálny text v pôvodnom znení (EN):

http://www.fao.org/news/story/en/item/216144/icode/

Pokyny pre dodávateľov množiteľského materialu pestovaných rastlín rok 2014

MEDZINÁRODNÝ ROK RODINNÝCH FARIEM

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zvýšenie prestíže rodinných fariem a drobných roľníkov, upriamenie pozornosti na ich význam a úlohu pri odstraňovaní hladu a chudoby vo svete, v zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti a skvalitňovaní životných podmienok, v manažmente prírodných zdrojov, v ochrane životného prostredia a udržateľnom rozvoji, hlavne vo vidieckych oblastiach.

Cieľom Medzinárodného roku rodinných fariem 2014 je zmena postavenia rodinných fariem a ich posun do centra pozornosti poľnohospodárskej, ekologickej a sociálnej politiky národných agend prostredníctvom identifikácie rezerv a príležitostí tak, aby mohlo dôjsť k ich spravodlivejšiemu a vyváženému rozvoju. Medzinárodný rok rodinných fariem 2014 poskytne fórum na širokú diskusiu a spoluprácu na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom zvýšenia informovanosti o problematike a pochopenia problémov, ktorým čelia drobní poľnohospodári a môže tak pomôcť nájsť efektívne spôsoby podpory rodinných fariem.

ČO SÚ RODINNÉ FARMY?

Rodinné farmy zahŕňajú všetky poľnohospodárske činnosti v prepojení na mnohé oblasti rozvoja vidieka. Rodinná farma je spôsob organizovania poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej, pasienkarskej a akvakultúrnej výroby, ktorá je spravovaná a prevádzkovaná rodinou, pričom je závislá hlavne od práce rodinných príslušníkov - žien i mužov.

Rodinné farmy sú prevládajúcou formou poľnohospodárstva v sektore výroby potravín a to ako v rozvojových, tak i rozvinutých krajinách.

Na národnej úrovni existuje viacero faktorov, ktoré majú kľúčový význam pre úspešný rozvoj rodinných fariem, ako sú napríklad agro-ekologické podmienky a charakteristiky územia, politika životného prostredia, prístup k trhom, dostupnosť poľnohospodárskej pôdy a prírodných zdrojov, prístup k technológiám a poradenstvu, dostupnosť finančných zdrojov, demografické, ekonomické a sociálno-kultúrne podmienky, dostupnosť odborného vzdelania, atď.

Rodinné farmy zohrávajú významnú sociálno-ekonomickú, environmentálnu a kultúrnu úlohu.

V ČOM SPOČÍVA VÝZNAM RODINNÝCH FARIEM?

  • Rodinné farmy a drobní roľníci sú neoddeliteľnou súčasťou svetovej potravinovej bezpečnosti.
  • Rodinné farmy zachovávajú tradičné potravinárske postupy a výrobky, prispievajú k vyváženej strave, k ochrane svetovej agro-biodiverzity a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov.
  • Rodinné farmy predstavujú príležitosť na posilnenie miestnych ekonomík, najmä v kombinácii s konkrétnymi opatreniami zameranými na sociálnu ochranu a blaho komunít.

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku

Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku
  Odborná konferencia
Forma: Denná
Cieľ: informovať pestovateľov odborné informácie o vývoji , trendoch a inováciách v pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Určené: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov o pestovaní sladovníckeho jačmeňa
Miesto konania: Nitra
Termín/y: 3. 12. 2013

Agroinštitút Nitra, kongresová sála
Program:


9,00 - 9,10 hod. Otvorenie konferencie -súčasný stav v pestovaní jačmeňa na Slovensku a vízie Ing. Rudolf Zajac, viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu

9,10 - 9,30 hod. Sladovnícky priemysel na Slovensku – súčasný stav a perspektíva Mgr. Júlia Hurná, PhD. – prezidentka SZVPaS

9, 30 - 9,50 hod. Vplyv odrôd na zvyšovanie výnosov a kvalitu sladovníckeho Ing.Vratislav Psota, CSc. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Brno (VÚPaS Brno)

9,50 - 10,10 hod. Kvalita jačmeňa z pohľadu spracovateľa RNDr. Martina Justinová - technológ Heineken Sladovne Slovensko, a.s.

10,10 - 10, 30 hod. Diskusia

10,30 - 10,50 hod. Prestávka

10,30 - 11,10 hod. Efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa faktory ovplyvňujúce výnosy a kvalitu sladovníckeho jačmeňa, výsledky pokusov, nákladovosť a efektivita výroby, porovnanie efektivity s inými plodinami Ing. Márie Váňová, Česká zemědelská univerzita Kroměříž

11,10 - 11, 30 hod. Zber a skladovanie, dormancia a pozberové ošetrenie s cieľom zachovania kvalitatívnych parametrov Doc. Ing. Ján Mareček,PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

11,50 - 12,30 hod. Úspešné pestovanie sladovníckeho jačmeňa v praxi – skúsenosti, inovácie, tipy a výsledky od najlepších pestovateľov na západe a východe Ing.Richard Lošonský, LYCOS - Trnava Sladovňa

12,30 - 13,00 hod. Diskusia

13,00 – 14,00 hod. Obed (pre prihlásených účastníkov je obed zabezpečený v priestoroch konania konferencie)

Účastnícky poplatok: Zdarma, účasť je podmienená zaslaním prihlášky
Organizačný garant: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Tel.: 02/55642324
Mob.: 0903222107
Fax:  
E-mail: konferenciaslad@gmail.com

Pozvánka na oslavy Svetového dňa potravín 2013

Pozývame Vás na národnú oslavu Svetového dňa potravín 2013, ktorá sa uskutoční dňa 22. októbra 2013 od 10.00 hodiny na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik.

Pozvánku s ďalšími informáciami nájdete v prílohe.

Úspešné ženy = životaschopný vidiek

Agrokomplex obohatia diskusie na aktuálne témy

Už vo štvrtok (22. augusta) začína 40. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX. Tak ako minulý rok, aj aktuálne pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a internetový portál poľnoinfo.sk sériu odborných diskusných stolov, ktoré majú za cieľ priblížiť návštevníkom výstavy odborné a aktuálne témy z poľnohospodárskej problematiky.

Všetky diskusie sa uskutočnia v sále Diskusných okrúhlych stolov, ktorá sa nachádza v pavilóne A.

 

Deň: štvrtok (22. augusta)

Čas: 15.00 – 16.00

Téma: Znamená možný presun prostriedkov z II. piliera do I. piliera SPP pre poľnohospodárov prínos?

Diskutujúci: Ivan Oravec, predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio Nové Sady

Anton Sivák, predseda Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Peter Matejovič, viceprezident AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

 

Deň: piatok (23. augusta) sú pripravené dve diskusie, ktoré budú odvysielané ako verejná nahrávka vo vysielaní Rádia Regina.

Čas: 13:00 – 14:00

Téma: Spoločná poľnohospodárska politika s prihliadnutím na záujmy mladých poľnohospodárov a rodinných fariem.

Diskutujúci: Marieta Okenková, stála predstaviteľka SR pri Organizácii spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo

Bálint Pém, predseda ASYF (Združenie mladých farmárov na Slovensku)

 

Čas: 15:00 – 16.15

Téma: Reforma SPP a jej dopad na slovenské poľnohospodárstvo.

Diskutujúci: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Magdaléna Lacko-Bartošová, štátna tajomnícka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Milan Semančík, predseda Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Deň: sobota (24. augusta)  

Čas: 10:00 a 13:00

Téma: Ako spoznať rozdiel medzi kvalitnými potravinami a ich náhradami

Diskutujúci: Stanislav Šilhár, Výskumný ústav potravinársky (ako spoznať kvalitné jogurty, syry, mäsové výrobky a víno)

Spoludiskutujúci: zástupcovia regionálnych výrobcov potravín a zväzov poľnohospodárskej prvovýroby

 

Deň: nedeľa (25. augusta) 

Čas: 10:00

Téma: Ako spoznať rozdiel medzi kvalitnými potravinami a ich náhradami

Diskutujúci: Stanislav Šilhár, Výskumný ústav potravinársky (ako spoznať kvalitné jogurty, syry, mäsové výrobky a víno)

Spoludiskutujúci: zástupcovia regionálnych výrobcov potravín a zväzov poľnohospodárskej prvovýroby

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava
v spolupráci s Agrokomplex Výstavníctvo Nitra
Vás pozývajú na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2013 v Nitre

VNÚTORNÁ KLÍMA POĽNOHOSPODÁRSKYCH OBJEKTOV 2013

23. august 2013
8.00 - 13.00 h

AGROKOMPLEX Nitra
Pavilón K

 

FAO ŠTATISTICKÉ ROČENKY – SVETOVÉ POTRAVINY A POĽNOHOSPODÁRSTVO

FAO Štatistická ročenka predstavuje vizuálnu syntézu hlavných trendov a faktorov formujúcich globálne potravinové zdroje a poľnohospodársku krajinu a ich vzájomné pôsobenie v rámci širších ekologických, sociálnych a ekonomických dimenzií. 

Jej cieľom je byť jedinečným referenčným miestom o stave svetových potravín a poľnohospodárstve pre politikov, darcovské organizácie, výskumných pracovníkov, analytikov, ako aj širokú verejnosť.

  • Stav poľnohospodárskej surovinovej základne
  • Nedostatok potravín a podvýživa
  • Nasýtenie sveta
  • Udržateľnosť poľnohospodárstva a životného prostredia

Link

Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a aktuálny stav príprav budúceho Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - II. časť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik Vás pozýva na celoslovenskú konferenciu, ktorá sa uskutoční 10. júla 2013 o 10:00 hod. (prezentácia účastíkov od 9:00 hod.) v priestoroch Penziónu TenisCentrum, Tatranská Lomnica 40.

Kontakt:
Páleníková Kristína
Tel.: 037/7910 280
Email: kristina.palenikova@agroinstitut.sk

Nové publikácie FAO

Nové publikácie FAO

Práva občanov v EÚ

Pozvánka na prednášku

Europe Direct Nitra v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka Vás pozýva 27.5.2013 o 10.00 hod. na prednášku "Práva občanov v EÚ", ktorá sa uskutoční v priestoroch knižnice. Téma prednášky je inšpirovaná nosnou témou Európskeho roka občanov. Informovaní občania lepšie chápu, že dobre fungujúca Európska únia je v ich záujme, a preto sa chcú podieľať na demokratickom živote EÚ na všetkých jeho úrovniach. Toto je hlavný cieľ európskeho roka, ktorý občanom ponúka príležitosť, aby sa dozvedeli viac o možnostiach, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ, a to najmä o právo žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ. 

Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2014

OECD vyhlásila výzvu na individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2014.

Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2014:

  • Prírodné zdroje ako výzva.
  • Trvalá udržateľnosť v praxi.
  • Potravinový reťazec.

 

Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2013

Mladý Európan 2013

Regionálne kolo súťaže  „Mladý Európan“ v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa dňa 18.4.2013 uskutočnil 8.ročník regionálneho kola vedomostnej súťaže "Mladý Európan" organizovaný Europe Direct centrom v Nitre. Súťaž vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct. Záštitu nad súťažou v roku 2013 prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziištitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR pán Dušan Chrenek. 

Do súťaže sa zapojili študenti stredných škôl. Súťaž pozostávala z troch kôl. Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí, dôležitou témou boli aj práva občanov Európskej únie aj vzhľadom na to, že tento rok je Európskym rokom občanov. Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v skladaní puzzle s tematikou EÚ. Do finálového tretieho kola postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. 

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2013 Nitra:

1.miesto: Gymnázium Golianova, Nitra

2.miesto: Gymnázium Ul. 17.novembra, Topoľčany

3.miesto: Obchodná akadémia, Topoľčany

 

Víťazi regionálnych kôl postúpili do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 17.5.2013 v priestoroch Agroinštitútu Nitra.

 

ROZHÝB SA 3 - kultúrno - športové podujatie

 „ROZHÝB SA 3 “

Dňa 24.4.2013 o 18.00 hod. sa v športovej hale SPU v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom "ROZHÝB SA 3"

Hlavným organizátorom akcie boli Agroinštitút Nitra, štátny podnik, informačné centrum Europe Direct Nitra, CVČ Domino a mesto Nitra. Partnerom podujatia bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Pestrý program , v ktorom vystúpili rôzne tanečné a športové skupiny ponúkol inšpiráciu pre rôzne vekové skupiny.

Dokumenty na stiahnutie


naši partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Agrokomplex
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Poľnohospodárska platobná agentúra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Národná sieť rozvoja vidieka
Arvi
Centrum výskumu živočíšnej výroby
Národné lesnícke centrum
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výskumný ústav potravinársky

Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Roľnícke noviny
NATUR-PACK, a.s.
Ubytovanie v Nitre