kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Krajský informačný deň na Agrokomplexe 2018

Diskusné okrúhle stoly Agrokomplex 2018

Agroinštitút Nitra, štátny podnikZastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2018, ktorá začína vo štvrtok 16. augusta a potrvá do 19. augusta 2018.

V rámci odborného programu budú v pavilóne M2 prebiehať Diskusné okrúhle stoly pre odbornú i laickú verejnosť na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

  • Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 - 2027
  • Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch
  • Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov)

Podrobnejšie informácie o odbornom programe a diskutujúcich sa dozviete v pozvánke.

OECD v skratke č.41 a Anotácie č.32

Bolo vydané 41. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke"pokrývajúce obdobie od 1. mája 2018 do 25. júla 2018, ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 32 za obdobie od 26. marca do 15. júla 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

OECD v skratke č.40

Bolo vydané 40. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ktoré pokrýva obdobie marec, apríl 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

OECD: Výzva na individuálne vedecké štipendiá a vedecké konferencie v roku 2019

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 26. apríla 2018 výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2019. 

Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP) do 10. septembra 2018.

Vedecké témy štipendií a konferencií pre obdobie 2016-2020:

  1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť.
  2. Riadenie rizika v prepojenom svete.
  3. Transformačné technológie a inovácie.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva. Kofinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom CRP. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny CRP, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD.

Hlavnými kritériami výberu pri oboch formách sú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy, inovatívny prístup a dopad vedeckej práce na tvorbu politík.

Aktuálne členské štáty CRP: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, SR, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.   

Slovenská republika je členom tohto unikátneho programu OECD a úspešne z neho čerpá.

V roku 2015 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zorganizovala medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“, ktorá bola vôbec prvou konferenciou, na ktorú SR získala finančnú podporu z Programu CRP. V roku 2018 bol so svojím projektom úspešný Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (VÚEPP/NPPC), ktorý 17.-18. októbra 2018 zorganizuje v Bratislave medzinárodnú konferenciu na tému riadenia rizika v poľnohospodárstve.  

Výzva je dostupná na www.oecd.org/agriculture/crp.

Informácie možno získať aj u národnej korešpondentky CRP na adrese kristina.gendova@land.gov.sk

OECD v skratke č.39 a Anotácie č.31

Bolo vydané 39. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 31 za obdobie od 1. januára do 28. februára 2018.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

Týždeň slovenských knižníc 2018

Depozitná knižnica FAO Agroinštitútu Nitra, štátny podnik pripravuje v rámci  „Týždňa slovenských knižníc 2018“  v termíne 5. - 9. marca 2018 nasledovné aktivity:

  • prezentácia publikácií Depozitnej knižnice FAO v Slovenskej poľnohospodárskej v Nitre
  • letáčiky pre študentov s pozvánkou do knižnice (rozdávanie v teréne na SPU)
  • bezplatná registrácia do našej knižnice

OECD v skratke č.38 a Anotácie č.30

Bolo vydané 38. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 30 za obdobie od 1. november do 31. decembra 2017.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

Dňa 15. januára 2018 sa v Agroinštitúte Nitra, štátny podnik konala prednáška na tému: 

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

(s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ)

Prednášku lektorsky zastrešil Ing. Václav Vojtech, CSc., ktorý je analytik poľnohospodárskych politík na Direktoriáte OECD pre obchod a poľnohospodárstvo.

V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa fungovania OECD, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozdielnosti opatrení pre podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v štátoch EÚ i mimo nej.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

Gratulujeme víťazom výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017!

16. októbra si celý svet pripomínal Svetový deň potravín, ktorý je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o zabezpečenie dostatku potravín a správnej výživy pre všetkých ľudí. Rok 2017 sa zameral na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť s mottom „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri tejto príležitosti pravidelne vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti a mládež. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo národné kolo súťaže. Deti mali možnosť zamyslieť sa nad dôvodmi migrácie, potrebou riešenia hladu a chudoby vo svete, dopadmi zmeny klímy a zároveň sa naučiť jednoduché spôsoby, ktorými môže každý jednotlivec ovplyvniť situáciu vo svete.

FAO venuje účastníkom medzinárodnej súťaže nasledovný odkaz:

„...migrácia sťažuje dosiahnutie cieľa ukončiť hlad na planéte do roku 2030. Investície do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka prispejú  k tomu, aby  naša planéta zostala zdravá a schopná produkovať potraviny pre rastúce obyvateľstvo. Spoliehame sa aj na vás, že prispejete k šíreniu tohto posolstva, aby budúce generácie nehladovali.“

Pripájame sa k odkazu FAO a týmto spôsobom by sme chceli aj my oceniť všetkých, ktorí zaslali svoje práce do národného kola výtvarnej súťaže.  Zapojilo sa 53 škôl z celého Slovenska, ktoré zaslali 269 výtvarných prác. Z nich odborná porota vybrala v každej z troch vekových kategórií tri práce, ktoré najviac vystihovali tému súťaže. Naše poďakovanie patrí osobitne  pedagógom, ktorí zohrali podstatnú  úlohu pri  vysvetlení problematiky migrácie, hladu a chudoby a pripravili žiakov na vytvorenie výtvarných prác na zadanú tému.

Ceny do súťaže venovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Informačné centrum Europe Direct Nitra. Víťazom na 1.- 3. mieste budú zaslané ceny a diplomy.

Kategória: 5 – 8 rokov

1. miesto: Tobias Savary, ZŠ ul. Komenského, Sniná

2. miesto: Tamarka Svorníková, MŠ Čajkovského, Nitra

3. miesto: Karolína Belastová, ZŠ ul. Novomeského 11, Trenčín

Kategória: 9 – 12 rokov

1. miesto: Eduard Hagelmüller, Špeciálna základná škola internátna, Levice

2. miesto: Ema Nagyová, ZŠ Na Hôrke, Nitra

3. miesto: Júlia Maslová, ZŠ Potočná, Trenčín

Kategória: 13 – 19 rokov

1. miesto: Marek Mezo, SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce

2. miesto: Michaela Barteková, Ema Gugová, ZŠ s MŠ, Dolná Súča

3. miesto: Vanesa Vargová, SOŠ techniky a služieb, Topoľčany

OECD v skratke č. 37 a Anotácie č.29

Bolo vydané 37. číslo informačného dvojmesačníka Stálej misie SR pri OECD v Paríži "OECD v skratke", ako aj „Anotácie k vydaným publikáciám OECD“ č. 29 za obdobie od 1. septembra do 31. októbra 2017.

Nižšie nájdete krátky hodnotiaci dotazník, prostredníctvom ktorého môžete zaslať svoje pripomienky.

Archív dvojmesačníkov je vytvorený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.mzv.sk v časti Zahraničná politika/Slovensko v OECD

a na webovej stránke Stálej misie SR pri OECD www.mzv.sk/oecdparis pod názvom „OECD v skratke“.

Kontaktné e-mailové adresy: mariana.pazinkova@mvz.sk a oecd.paris@mzv.sk.

 

16. október Svetový deň potravín. Čo viete o potravinovej bezpečnosti?

16. október je celosvetovo oslavovaný ako Svetový deň potravín. Je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Rok 2017 sa zameriava na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť. Vyskúšajte svoje vedomosti v nasledujúcom kvíze a spoločne sa staňme generáciou, ktorej budúcnosť ľudstva nie je ľahostajná.

Vedomostný kvíz nájdete tu

VII. Rastlinolekárske dni

Srdečne Vás pozývame na konferenciu so zahraničnou účasťou 

VII. RASTLINOLEKÁRSKE DNI SLOVENSKEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI,

ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 18.10. 2017 v Nitre so zameraním na tému„Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“.

Prihlásiť sa môžete cez www.srsweb.sk

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Súťaž pri príležitosti Svetového dňa potravín 2017

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, ktorej  členom je aj Slovensko, si 16. októbra  pripomína   SVETOVY DEŇ POTRAVÍN (SDP) a pri tejto príležitosti  vyhlasuje súťaž o najkrajší plagát a  aj video súťaž na tému: „Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.“

Svet je v pohybe. Obrovské sťahovanie ľudí v súčasnosti predstavuje zložitý problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. V období 2000 – 2015 sa počet migrantov zvýšil až  o 40 %.

Ľudia opúšťajú svoje domovy kvôli konfliktom a politickej nestabilite, hladu, chudobe a nárastu extrémnych prejavov počasia spojených s klimatickou zmenou. Situácia si vyžaduje neodkladné globálne kroky. Mnoho migrantov pochádza z vidieckych oblastí, kde ¾ extrémne chudobných prežíva vďaka poľnohospodárstvu alebo aktivitám na vidieku. Potrebujeme  vytvoriť podmienky, ktoré dajú vidieckym ľuďom možnosť zostať doma, keď to budú pociťovať ako bezpečné.  

Zapojte sa do súťaže o najkrajší plagát alebo do video súťaže a povedzte nám ako by potravinová bezpečnosť a rozvoj vidieka mohli ovplyvniť migráciu v budúcnosti. Čo je potravinová bezpečnosť, a čo ju ovplyvňuje sa môžete dozvedieť tiež v priloženom letáku.

Víťazi v každej kategórii budú vybratí určenou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Svetového dňa potravín a sociálnych sieťach FAO. Víťazi získajú darček - prekvapenie ako aj diplom (Certificate of Recognition). Ich práce budú vystavené na výstave v sídle FAO v Ríme koncom roka 2017. (Podmienky účasti v súťažiach nájdete v priložených dokumentoch.)

Upozornenie:  Okrem toho, že sa zapojíte do medzinárodnej súťaže  môžete zaslať plagáty a video aj do národného kola, ktoré organizuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik a  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V čom je rozdiel?

Národného kola sa zúčastníte:

  • zaslaním plagátov  poštou  do 10. 11. 2017  na adresu:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

s označením: „Svetový deň potravín 2017 - SÚŤAŽ“.

Diskusné okrúhle stoly 2017